En grundig forklarende artikel om DGDPR

Introduktion til DGDPR

DGDPR står for “Data General Data Protection Regulation” og er en forordning indført af EU for at beskytte enkeltpersoners persondata og regulere, hvordan virksomheder og organisationer håndterer og behandler disse data. DGDPR blev vedtaget i maj 2018 og har til formål at styrke enkeltpersoners rettigheder og sikre en mere ensartet og harmoniseret tilgang til databeskyttelse i hele EU.

Hvad er DGDPR?

DGDPR er en omfattende lovgivning, der fastsætter regler og principper for indsamling, behandling og opbevaring af persondata. Det definerer også enkeltpersoners rettigheder i forhold til deres persondata og fastsætter krav til virksomheder og organisationer om at beskytte disse data.

Hvorfor er DGDPR vigtig?

DGDPR er vigtig, fordi den giver enkeltpersoner mere kontrol over deres persondata og sikrer, at virksomheder og organisationer behandler disse data på en ansvarlig og sikker måde. Dette hjælper med at forhindre misbrug af persondata og beskytter enkeltpersoners privatliv.

Hvordan fungerer DGDPR?

DGDPR fungerer ved at fastsætte en række principper og rettigheder, som virksomheder og organisationer skal overholde i forbindelse med indsamling, behandling og opbevaring af persondata. Disse principper og rettigheder er designet til at sikre, at persondata behandles på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde.

De vigtigste principper i DGDPR

De vigtigste principper i DGDPR inkluderer:

 • Formålsbegrænsning: Persondata må kun indsamles til specifikke, klart definerede og legitime formål.
 • Databegrænsning: Mængden af indsamlede persondata skal være relevant, nødvendig og begrænset til det formål, de er indsamlet til.
 • Gennemsigtighed: Enkeltpersoner skal informeres om, hvordan deres persondata behandles, herunder formålet med behandlingen, hvilke typer data der behandles, og hvem der har adgang til dataene.
 • Korrekte og opdaterede data: Virksomheder og organisationer skal sikre, at de indsamlede persondata er korrekte og opdaterede.
 • Lagring og sletning: Persondata skal opbevares i en form, der muliggør identifikation af enkeltpersoner i en begrænset periode, og de skal slettes, når de ikke længere er nødvendige.
 • Sikkerhed: Der skal træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte persondata mod uautoriseret adgang, tab eller ødelæggelse.

De vigtigste rettigheder under DGDPR

Under DGDPR har enkeltpersoner en række rettigheder i forhold til deres persondata. Disse rettigheder inkluderer:

 • Retten til at få adgang til deres persondata og få oplysninger om, hvordan dataene behandles.
 • Retten til at få rettet eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige persondata.
 • Retten til at få slettet persondata under visse omstændigheder, f.eks. hvis dataene ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til.
 • Retten til at begrænse behandlingen af persondata i visse tilfælde.
 • Retten til at modsætte sig behandlingen af persondata, f.eks. i forbindelse med direkte markedsføring.
 • Retten til dataportabilitet, hvilket betyder at enkeltpersoner har ret til at modtage deres persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overføre disse data til en anden dataansvarlig.

Hvem er omfattet af DGDPR?

DGDPR gælder for alle virksomheder og organisationer, der behandler persondata om enkeltpersoner i EU. Dette inkluderer både virksomheder og organisationer, der er etableret i EU, samt virksomheder og organisationer uden for EU, der tilbyder varer eller tjenesteydelser til enkeltpersoner i EU eller overvåger deres adfærd.

Virksomheder og organisationer

Virksomheder og organisationer, der behandler persondata, er ansvarlige for at overholde DGDPR’s krav og principper. De skal sikre, at de har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på plads for at beskytte persondata og respektere enkeltpersoners rettigheder.

Enkeltpersoner og borgere

Enkeltpersoner og borgere har rettigheder i forhold til deres persondata og kan udøve disse rettigheder over for virksomheder og organisationer, der behandler deres data. De har også ret til at klage til de relevante databeskyttelsesmyndigheder, hvis de mener, at deres rettigheder er blevet krænket.

DGDPR’s indvirkning på virksomheder

DGDPR har en betydelig indvirkning på virksomheder og pålægger dem en række forpligtelser og krav i forbindelse med behandling af persondata.

Forpligtelser og krav til virksomheder

Virksomheder skal opfylde følgende forpligtelser og krav i henhold til DGDPR:

 • Indhente samtykke: Virksomheder skal indhente gyldigt samtykke fra enkeltpersoner, før de behandler deres persondata, medmindre der er en anden lovlig grund til behandlingen.
 • Informere enkeltpersoner: Virksomheder skal informere enkeltpersoner om, hvordan deres persondata behandles, herunder formålet med behandlingen, hvilke typer data der behandles, og hvem der har adgang til dataene.
 • Sikre databeskyttelse: Virksomheder skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte persondata mod uautoriseret adgang, tab eller ødelæggelse.
 • Opfylde enkeltpersoners rettigheder: Virksomheder skal respektere og imødekomme enkeltpersoners rettigheder i henhold til DGDPR, herunder retten til adgang, rettelse, sletning og dataportabilitet.
 • Rapportere databrud: Hvis der sker et databrud, skal virksomheder rapportere det til de relevante databeskyttelsesmyndigheder inden for 72 timer efter, at de er blevet opmærksomme på det.

Straffe og sanktioner ved overtrædelse af DGDPR

Overtrædelse af DGDPR kan medføre alvorlige sanktioner og bøder for virksomheder. Bøderne kan være op til 20 millioner euro eller op til 4% af den årlige omsætning, afhængigt af hvilket beløb der er størst. Databeskyttelsesmyndighederne kan også pålægge yderligere sanktioner, såsom midlertidige eller permanente forbud mod behandling af persondata.

Hvordan overholder man DGDPR?

For at overholde DGDPR skal virksomheder og organisationer tage en række skridt for at sikre, at de behandler persondata i overensstemmelse med lovgivningen.

Trin til at opnå DGDPR-overholdelse

For at opnå DGDPR-overholdelse skal virksomheder og organisationer:

 1. Gennemgå og opdatere deres databeskyttelsespolitikker og procedurer.
 2. Identificere og dokumentere de persondata, de behandler, og formålene med behandlingen.
 3. Indhente samtykke fra enkeltpersoner, når det er påkrævet.
 4. Implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte persondata.
 5. Uddanne medarbejdere om DGDPR og deres ansvar i forhold til databeskyttelse.
 6. Etablere procedurer for at imødekomme enkeltpersoners rettigheder og håndtere eventuelle anmodninger om adgang, rettelse eller sletning af persondata.
 7. Overvåge og revidere deres databeskyttelsesforanstaltninger løbende.

Bedste praksis for at beskytte persondata

Udover at overholde DGDPR’s krav kan virksomheder og organisationer også følge bedste praksis for at beskytte persondata. Dette kan omfatte:

 • Brug af kryptering til at beskytte persondata under transmission og opbevaring.
 • Implementering af adgangskontroller for at sikre, at kun autoriserede personer har adgang til persondata.
 • Regelmæssig sikkerhedskopiering af persondata for at undgå tab af data.
 • Uddannelse af medarbejdere om sikkerhedsforanstaltninger og databeskyttelse.
 • Underskrivelse af databehandleraftaler med tredjeparter, der behandler persondata på virksomhedens vegne.

DGDPR og persondata

Persondata er enhver form for information, der kan identificere enkeltpersoner direkte eller indirekte. Dette kan omfatte navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, IP-adresser, bankoplysninger og meget mere.

Hvad er persondata?

Persondata er enhver form for information, der kan identificere enkeltpersoner direkte eller indirekte. Dette kan omfatte navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, IP-adresser, bankoplysninger og meget mere.

Hvordan behandles persondata under DGDPR?

Under DGDPR skal persondata behandles på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde. Dette betyder, at der skal være en gyldig grund til behandlingen af persondata, og at enkeltpersoner skal informeres om, hvordan deres data behandles.

DGDPR og samtykke

Samtykke er en vigtig del af DGDPR og spiller en central rolle i forbindelse med behandling af persondata.

Hvad er samtykke under DGDPR?

Samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig erklæring fra enkeltpersoner, der giver tilladelse til behandling af deres persondata.

Krav til gyldigt samtykke

For at være gyldigt skal samtykke opfylde følgende krav:

 • Frivillighed: Samtykke skal gives frivilligt uden tvang eller pres.
 • Specifikation: Samtykke skal være specifikt og relateret til en bestemt behandling af persondata.
 • Informering: Enkeltpersoner skal informeres om, hvad de giver samtykke til, herunder formålet med behandlingen og hvilke typer data der behandles.
 • Utvetydighed: Samtykke skal gives i en klar og utvetydig form, f.eks. ved at krydse af i en boks eller klikke på en knap.
 • Tilbagekaldelse: Enkeltpersoner skal have mulighed for at tilbagekalde deres samtykke når som helst.

DGDPR og rettigheder for enkeltpersoner

DGDPR giver enkeltpersoner en række rettigheder i forhold til deres persondata.

Retten til at blive glemt

Retten til at blive glemt giver enkeltpersoner ret til at få deres persondata slettet, hvis dataene ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til, eller hvis behandlingen af dataene er ulovlig.

Retten til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet giver enkeltpersoner ret til at modtage deres persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overføre disse data til en anden dataansvarlig.

DGDPR og databehandlere

En databehandler er en person eller virksomhed, der behandler persondata på vegne af en dataansvarlig.

Hvad er en databehandler?

En databehandler er en person eller virksomhed, der behandler persondata på vegne af en dataansvarlig. Databehandlere kan f.eks. være cloud-tjenesteudbydere, IT-supportvirksomheder eller marketingbureauer.

Forpligtelser og ansvar for databehandlere

Databehandlere har visse forpligtelser og ansvar i henhold til DGDPR. De skal behandle persondata i overensstemmelse med de instruktioner, de modtager fra den dataansvarlige, og de skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte persondata.

DGDPR og international overførsel af data

DGDPR indeholder bestemmelser om overførsel af persondata uden for EU og EØS.

Overførsel af persondata uden for EU/EØS

Overførsel af persondata uden for EU og EØS er kun tilladt under visse betingelser. Der skal være passende sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte persondata, f.eks. ved brug af standardkontrakter eller databeskyttelsesbestemmelser.

Standardkontrakter og databeskyttelsesbestemmelser

Standardkontrakter og databeskyttelsesbestemmelser er juridiske mekanismer, der kan anvendes til at sikre, at persondata overføres til lande uden for EU og EØS på en sikker måde.

DGDPR og databeskyttelsesrådgiver

En databeskyttelsesrådgiver er en person eller virksomhed, der rådgiver og bistår en dataansvarlig eller databehandler med at overholde DGDPR.

Hvad er en databeskyttelsesrådgiver?

En databeskyttelsesrådgiver er en person eller virksomhed, der rådgiver og bistår en dataansvarlig eller databehandler med at overholde DGDPR. Databeskyttelsesrådgivere kan være interne eller eksterne og skal have ekspertise inden for databeskyttelse.

Hvornår er en databeskyttelsesrådgiver påkrævet?

En databeskyttelsesrådgiver er påkrævet for visse virksomheder og organisationer i henhold til DGDPR. Dette inkluderer offentlige myndigheder, virksomheder og organisationer, der behandler store mængder persondata, og virksomheder og organisationer, der behandler særlige kategorier af persondata, f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold.

Afsluttende tanker om DGDPR

DGDPR har haft en betydelig indvirkning på måden, hvorpå persondata behandles og beskyttes. Det har styrket enkeltpersoners rettigheder og har skabt en mere ensartet og harmoniseret tilgang til databeskyttelse i hele EU. Selvom DGDPR stiller strenge krav til virksomheder og organisationer, er det vigtigt at huske, at det primære formål er at beskytte enkeltpersoners persondata og sikre deres privatliv.

Fordele ved DGDPR

Nogle af fordelene ved DGDPR inkluderer:

 • Øget kontrol og beskyttelse af enkeltpersoners persondata.
 • Styrkelse af tilliden mellem virksomheder og enkeltpersoner.
 • Ensartet og harmoniseret tilgang til databeskyttelse i hele EU.
 • Øget bevidsthed om vigtigheden af databeskyttelse.

Udfordringer og implementering af DGDPR

Implementeringen af DGDPR har været en udfordring for mange virksomheder og organisationer, især dem, der ikke tidligere havde etableret solide databeskyttelsesforanstaltninger. Det har krævet betydelige ressourcer og investeringer at opfylde DGDPR’s krav. Derudover har der været behov for uddannelse og bevidsthedsfremmende aktiviteter for at sikre, at medarbejdere og interessenter forstår og overholder DGDPR.

Related Posts